Sponsorlu Bağlantılar


Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Gitmek İstediğim Yerler

Benim Tarzım

Okumak İstediklerim

İzlediklerim

Gezdiğim Yerler

Evim İçin

Eğitim

Diğer İçeriklerim (236)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (3)

DOĞRU YANLIŞ SORULARININ CEVAPLARI COGRAFYA TEST SORULARININ CEV

2008-10-04 21:22:00

DOĞRU YANLIŞ SORULARI   1-D   2-D    3-Y    4-Y     5-Y    6-D   7-D   TEST SORULARI 1-A     2-D   3-C   4-A   5-C   6-C  7-E    8-C   9-D... Devamı

Olcme değerlendirme etkinlik çalışması sayfa 136-137. Sayfaların

2008-10-04 21:20:00

TEST SORULARI AÇIKLAMALARI:1- Heyelan toprak oluşumunu etkilemez, toprağın kaymasıdır.2- Yağış ve nem  bitki varlığının temel etkenidir.3- Dağınık ve toplu yerleşme oluşumunda ana etken yerşekilleri ve su kaynaklarıdır..(Engebeli yerlerde dağınık, düz yerlerde toplu yerleşmeler ortaya çıkmaktadır.)4-Küçük ve sığ göllerde taşımacılık yapılamaz. Taşımacılık için büyük ve derin göl olma isteği vardır. 5-Söğüt maki türü değildir. Sulak yerlerin ağacıdır.6-Moren set gölü buzul etkisi ile oluşur. Ülkemiz buzul etki sahası dışında olduğu için bu tür göller görülmez. www.cografiegitim.blogcu.com... Devamı

Türkiyede toprak çeşitleri etkinlik lise2 sayfa 110 ve 112 deki

2008-10-04 21:19:00

ETKİNLİK   TOPRAK TİPİ ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER Kolüviyal topraklar Eğimli yüzey-çıplak arazi-taşınma Litosol topraklar Eğimli yüzey-çıplak arazi-taşınma Regosol topraklar Volkanizma-kolüviyal depo Alüvyal topraklar Akarsular Terra-Rossa topraklar Akdeniz iklimi-Maki bitkisi-Kalker Kahverengi orman toprakları Ilıman Nemli iklim-Gür ormanlar Kireçli orman toprakları Sıcak ve kurak iklim-kalker Kahverengi ve Kestane step toprakları Ilıman karasal iklim-Bozkır bitkisi Çernezyomlar Nemli soğuk karasal iklim-Çayır bitkisi Tuzlu topraklar Kapalı havza-Eski göl tabanları-Kuraklık    ... Devamı

Coğrafi keşiflerin sebeb ve sonuçları Coğrafi Keşifler Ve Sonuçl

2008-10-04 21:11:00

Nedenleri:   1 ) Bilimsel, teknik alandaki ilerlemeler a) Pusulanın sapma açısının hesaplanması b) Gemicilik sanatında ilerleme c) Coğrafya bilgisinde ilerleme 2) Doğu ülkelerinin zenginliği (Haçlı Seferleri ile Coğrafi Keşiflerin ortak nedenidir,) 3) Cesur gemicilerin yetişmesi 4) Avrupalıların dünyayı tanıma ve Hıristiyanlığı yayma amaçları 5) Avrupalıların Hindistan!a ulaşmak için yeni yollar aramaları (ipek ve Baharat Yolları Türklerin elindeydi.) 6) Kralların Coğrafi Keşifleri teşvik etmeleri .   Nedenleri ile ilgili biraz ayrıntıya inersek: a. Ticaret yollarının Müslümanların eline geçmesi: Çin'den başlayan İpek Yolu, Hazar Denizi'nde iki kola ayrılıyor, kuzey kolu Kırım limanlarında son bulurken güney kolu Karadeniz kıyılarından İstanbul'a ulaşıyordu.   Diğer önemli bir yol olan Baharat Yolu ise Hindistan'dan başlıyor ve kuzeyde Suriye limanlarında, güneyde ise İskenderiye'de son buluyordu. Özellikle denizci İtalyan devletleri bu limanlardan aldıkları malları Avrupa'ya satıyorlardı. Bu yolların tamamının Osmanlı denetimine girmesi ve bir kaç el değiştiren malların pahalıya mal olması Avrupalıları yeni yollar aramaya sevketmiştir.   b. Coğrafya bilgisinin ilerlemesi: Orta Çağ'da Avrupalıların dünya hakkındaki bilgileri çok azdı. Avrupalılar, dünyayı tepsi gibi düz zannediyorlardı. Ortasında Kudüs'ün bulunduğuna inandıkları dünyanın kuzeyi buzlarla, güneyi ise kaynar sularla kaplıydı. Batıda sonsuz bir deniz, doğuda da Kaf dağları (Kafkas dağları) nın bulunduğuna ve onun ötesinde cinlerin yaşadığına inanırlardı. Özellikle Haçlı Seferleri ve daha sonraki ilişkiler ve seyyahların gezi notlarının incelenmesi sonrasında, Avrupalıların dünya hakkındaki bilgileri artmış, boş inançlar yıkılmıştır.         Özellikle Venedikli seyyah Marco Po... Devamı

Nüfus Piramitleri NÜFUS PİRAMİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ NÜfus DaĞiliŞ

2008-10-04 21:08:00

Nüfus Piramitlerinin Anlattıkları ØNüfus sayısını ØCinsiyet durumunu ØNüfusun yaş gruplarına dağılımını ØOrtalama yaşam süresini ØDoğum ve Ölüm oranlarını ØNüfustaki hareketlenmeleri Hakkında bize Bilgi verir. Bizde bu bilgileri kullanarak ülke hakkında tahminlerde ve yorumlarda bulunabiliriz. Piramitler ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle doğrudan ilgilidir. Ülkelerin ekonomik durumu, aynı zamanda sağlık ve eğitim seviyeleri ile ilgili fikir verir. Nüfus piramitleri, bir ülkenin geri kalmış, gelişmekte olan yada gelişmiş olduğunun bir göstergesidir. Nüfus piramitleri ülke nüfusunun cinsiyet dağılımı hakkında bilgi verir. Piramitlerin sol tarafı “Male”-Erkek, sağ tarafı “Female”- Kadın nüfusu göstermektedir. Bu çalışmada kullanılan nüfus piramitlerinde, yaş grupları 5’er yıl arayla sıralanmıştır. Amaca göre farklı yaş gruplarına göre de sınıflandırma yapılabilir. Piramidin tabanı, yeni doğan ve 5 yaşına kadar olan nüfusu gösterirken, piramit yükseldikçe yaş grubu artar. Piramidin en üst kısmı en yaşlı olan nüfusu gösterir. Piramitler amaca göre farklı yaş grupları ile sınıflandırılabilir. Tabanı geniş piramidin, yaş grupları ilerledikçe daralmaya uğraması, ileriki yaşlarda nüfusun, ölüm veya göçlerle kaybedildiği anlamına gelir. (Mozambik, 2000) Geri Kalmış Ülkeler Geri Kalmış Ülkelerin Ortak Özellikleri Geri kalmış ülkeler; sanayileşememiş, nüfusunun büyük bölümü tarımda çalışan ülkelerdir. Yoksul ülkelerdir. Ülke nüfusun büyük bölümü köylerde yaşar. Kentleşme oranı düşüktür. Kişi başına yıllık milli gelir, çoğunlukla 2000 doların altındadır. Eğitim hizmetleri, Sağlık... Devamı

TÜRKİYENİN BİTKİ VARLIĞI ETKİNLİK Sorularının Cevapları MAKİ BİT

2008-10-04 21:07:00

TÜRKİYE HARİTASINDA BOYANMIŞ BAZI İLLERİMİZİN DOĞAL BİTKİ ÖRTÜLERİ: İZMİR: Maki Bolu: Orman Bartın: Orman Aksaray: Bozkır Antalya: Maki Erzurum:Çayır Ağrı:Çayır Devamı

Ders dışı etkinlik Türkiyenin bitki varlığı etkinlik sayfa 117 T

2008-10-04 21:04:00

Türkiye'nin Bitki Varlığı  -  Etkinlik TÜRKİYE’NİN BİTKİ ZENGİNLİĞİ Ders dışı etkinlik Tabloda yer alan ülkeler Türkiye, İran, İtalya, İspanya, Yunanistan, Fransa Dünyadaki konumları itibarı ile aynı iklim kuşağında yer almaktadırlar. Tabloda görüldüğü gibi ülkelerin kapladığı alan ile sahip olduğu bitki ve endemik bitki türü yoğunlukları doğru orantılı dağılmamıştır. Tablodaki ülkeler içinde kapladığı alana göre bitki türü ve endemik bitki türü açısından en zengin ülke TÜRKİYE iken,  bitki türünde İran Endemik bitki türünde ise Fransa en fakir ülkedir. Türkiye’nin bitki zenginliği çeşitli iklimlere sahip olmasının sonucudur. Endemik bitkiler için geçmiş dönemlerde farklı iklim şartları yaşanmış olmasıdır.   Türkiye İklim ve Bitki Örtüsü Haritasından çıkan sonuçlar Ders dışı etkinlik   Türkiye’de görülen Bitki Toplulukları: Orman, Maki, Orman-Çalılık-Antropojen Bozkır, Bozkır, Çayır   Ormanlar daha çok nerelerde yoğunlaşmıştır: Kıyı bölgeler ve yakın çevreleri. En zengin Karadeniz Bölgesi   Ormanların dağılışında belirleyici olan iklim elemanları: Nemlilik ve Yağış Sıcaklık   Yağışın az olduğu yerlerdeki Bitki türü: Bozkır Antropojen Bozkır   İç bölgelerde Maki olmamasının Sebebi:  İç bölgelerde Akdeniz iklim şartlarının olmaması.  Kaynak: www.cografiegitim.blogcu.com  ... Devamı

1...3456789101112...34